นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (มหาชน) มีการติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบอาคารสถานที่ของบริษัทฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่งคงของสถานที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ลูกค้า และ ผู้มาติดต่อ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
          กล้องวงจรปิดของบริษัทฯ มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (เสียง) ของบุคคล รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ เช่น ยานพาหนะ กระเป๋า ซึ่งเข้ามาภายในอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยกล้องวงจรปิดจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และบริษัทฯ อาจมีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

2. วัตถุประสงค์และฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

2.1 วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
(1) ปกป้องสุขภาพ และความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงทรัพย์สิน
(2) ปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินของบริษัทฯ จากความเสียหาย
    การขัดขวางการทำลาย หรืออาชญากรรมอื่น
(3) สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ
    ดำเนินคดีทางกฎหมาย
(4) สนับสนุนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย หรือกระบวนการร้องทุกข์
(5) สนับสนุนกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
(6) สนับสนุนกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องคดีทางแพ่ง หรือคดีแรงงาน
(7) ยืนยันตัวบุคคล และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2.2 ฐานกฎหมายในการประมวลผล

(1) การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
(2) ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง
    อย่างใดข้างต้น
(3) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
    สถานที่ทำงาน และทรัพย์สิน

 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่บุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือ หรือสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้
    กฎหมาย ในการสืบสวน สอบสวน หรือ การดำเนินคดีความต่างๆ
(2) บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นในเรื่องการป้องกันหรือ
    ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สิน

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิด ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อนึ่ง บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขึ้น หลังจากนั้นข้อมูลของท่านจะถูกลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

5.1 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
5.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
5.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
5.5 สิทธิในการระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
5.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
5.7 สิทธิในการร้องเรียน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการใช้สิทธินั้นๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ

 

6. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลจากกล้องวงจรปิด โปรดติดต่อ
บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 129 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250


อีเมล: dpo-office@bangkokaircatering.com
โดยระบุหัวข้อเป็น “ขอแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลกล้องวงจรปิด [โปรดระบุสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด]”
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy